بارگیری
بازگشت به اصلی

Setaregan Shiraz (ستارگان شیراز)

Gaz Sq Azadi St,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Hotel located north of Shiraz, from where you can enjoy fantastic views of the city, both day and night. In addition, from the hotel you can easily reach the main tourist attractions in the area. The hotel rooms are decorated in a modern style and are very cozy. They are equipped with a safe, Internet access, TV, fridge and minibar, among other amenities. The hotel has a fantastic restaurant specializing in Italian food, a coffee shop and a conference room.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید