بارگیری
بازگشت به اصلی

Karimeh Qom (كاریمه کوم)

Next To The Holy Shrine Qom,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Karimeh Hotel Qom is one of the nearest hotel to Fatima Masumeh Shrine with nice four star facilities and budget price for a nice trip to Qom. Hotel is located in Astan Sq., Qom.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید