بارگیری
بازگشت به اصلی

Iran Mashhad (ایران ماسهاد)

Khosravi No St.Mashhad,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Iran Hotel is located at the central part of Mashhad, Andarzgoo St, close to the Holy Shrine. Being at the heart of Mashhad, it is close to different shopping centers and tourist attractions of the city. Iran Hotel has had the honor of serving guests from different parts of the world for over 40 years.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید