بارگیری
بازگشت به اصلی

Kowsar Isfahan Hotel (كووسار ایسفاهان هتل)

Mellat St Siosepol Isfahan,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

FacilitiesThe hotel offers a range of facilities for a comfortable stay. A bar is available to guests. Shopping facilities are also available.RoomsThe feelgood factor in the comfortable accommodation units is heightened by a range of amenities at the accommodation.Sports/EntertainmentThe establishment offers attractions including sport and entertainment opportunities. The hotel features a pool. A range of options are available, including tennis, a gym and a sauna.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید